четверг, 2 февраля 2017 г.

Մեղսագործ մտքիդ ջահերը

   Մի խոսքով պատասխանել բոլոր հարցերին:  Ի՞նչու այդ խոսքից դու չունես:
Չունես, որովհետև ծնունդիցդ ի վեր խոսացել ես այն ինչ անգիր են սովորացրել: Հարց տուր քեզ ի՞նչու: Գլուխդ կախ, արել ես այն, ինչին քեզ վարժացրել են անխնա ջանող վարժապետներդ: Դու մեղավոր չես, էդ ես եմ մեղավոր: Ուղղակի քեզ չեմ սովորեցրել խորդ ու բորդ ճամփեքի հեքիաթները: Ես՝ բարի հեքիաթասածս, մոռացա քո երեխա հոգին, որն մինջ այսօր երեխա մնաց իմ անորոշ գլխի պատճառով: Խնդերեմ ասա՛ , այսքան տարի, ի՞նչու մտքովդ չանցավ, որ ամեն օտարի բարին չէ, որ քոնն է: Գլուխդ միայն ծնողիդ առաջ կախիր, քանզի քեզնից էլ առավել ծնողդ է արտասվում մեղսագործ մտքիդ համար: Գլուխդ բարձր պահիր, ամենքը չէ, որ քոնն է, ամենքը չէ բարին ծնող: ԵՎ դու հիմա մտածեցիր ի՞նչ անեմ: Պատասխան ունեմ և բնականաբար կլռեմ, որովհետև երկար եմ սպասել քո պատասխանին, ինքդ մտածիր: Իսկ հիմա իմ հարցի պատասխանը տուր, ես ի՞նչ անեմ…:

Комментариев нет:

Отправить комментарий